piątek, 26 października 2012

Powierzchniowe poziomy diagnostyczne - ściąga lol


Histic- poziom organiczny, może być przykryty cienka warstwą utworów mineralnych. Zbudowany jest z takich utworów jak: torf, muł, gytja lub mursz. Najczęściej nasycony wodą przez większą część roku. Zawiera >20% materii organicznej. Miąższość wynosi: >10cm gleby mineralne, 10-30cm gleby organiczno-mineralne, >30cm gleby organiczne,

Folic- jest poziomem, który składa się z organicznego materiału glebowego o dobrej aeracji. Przykładem tego poziomy są różne rodzaje ściółek leśnych. Może być nasycony wodą nie dłużej niż miesiąc. Zawiera >35% materii organicznej a minimalna miąższość 10cm,

Molic- trwała struktura gruzełkowata, ziarnista lub koprolitowa, stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego (V)>50%, zawartość węgla organicznego 2,5012%, minimalna miąższość ( 10cm gdy na litej skale, 25cm gdy uziarnienie drobniejsze niż piasek słabo gliniasty, 18cm gdy uziarnienie glin ciężkich lub iłów, zawartość P2O5 mniejsza niż 250mg na 1kg gleby,

Umbric- podobny do poziomu mollic, nasycenie kompleksu sorpcyjnego zasadami (V) mniejsze niż 50%. Gdy wysycha
ma konsystencje twardą lub bardzo twardą i spójną. Na wilgotno ma konsystencję podobną do poziomu mollic,

Ochric- nie spełnia kryteriów wymienionych dla wcześniej omawianych poziomów powierzchniowych, gdyż jest suchy, zawiera mało materii organicznej lub jest zbyt małej miąższości. Musi mieć strukturę gleby a nie materiału macierzystego,

Anthropedogenic- powstaje podczas długiego okresu użytkowania i nawożenia gleb odpadami, nawodnień oraz tzw. „mokrej uprawy”. Poziom ten występuje w kilku odmianach:

Terric- rozwija się na wskutek dodawania do gleby nawozów ziemistych, kompostu, mułu przez długi czas. Wysycenie zasadami jest większe od 50%,

Irragic- poziom o jasnej barwie i jednolitej strukturze, powstały przez długotrwałe nawadnianie wodami bogatymi w materiał mineralny. Jest wzbogacony w drobne frakcje ilaste,

Plaggic- poziom piaszczysty, darniowy, wysycenie kompleksu sorpcyjnego zasadami <50%, wysoka zawartość fosforu, zawartość węgla organicznego >0,6%,

Hortic- powstaje w wyniku głębokiej uprawy, intensywnego nawożenia lub długotrwałego dodawania do gleby odchodów ludzkich lub zwierzęcych oraz innych resztek organicznych, poziom posiada ciemną barwę, wysoką zawartość fosforu, a zawartość C org.>1%, wysycenie zasadami >50%,

Anthraguic- obejmuje warstwę o błotnistej konsystencji i podeszwę luźną. Poziom słabo przepuszczalny o wyraźnych cechach plamistości widocznych wzdłuż pęknięć i kanałów po korzeniach.

Cambic- poziom, w którym zachodzą intensywne przemiany substratu glebowego. Uziarnienie piasków gliniastych i drobniejsze. W poziomie obserwuje się przemieszczenie się cząstek w wyniku działania mrozu, fauny i flory. Pierwotne cechy materiału glebowego zostały całkowicie zniszczone. Wyraźnie uformowana struktura agregatowa różnego kształtu i wielkości. Procesy glebowe: hydroliza minerałów pierwotnych, tworzenie minerałów ilastych, uwalnianie półtora tlenków, redukcja, segregacja,

Argic- powstaje wskutek nagromadzenia frakcji ilastej. Tworzy się poniżej poziomu eluwialnego i zawiera więcej frakcji ilastej niż poziom nad nim leżący (>8% iłu), miąższość >7,5cm, na powierzchni agregatów wyściółki ilaste, uziarnienie gliny piaszczystej,

Albic- zostają z niego wymyte w sposób selektywny produktywny rozpadu minerałów zwłaszcza glin, żelazo- przy udziale rozpuszczalnych frakcji próchnicy- oraz minerały ilaste. Poziom względnie wzbogacony w SiO2 i charakterystycznie wybielony, słabo lub bezstrukturalny. Miąższość poziomu >1cm, brak otoczek na ziarnach, częste cechy stagnoglejowe,

Calcic- musi wykazywać przejawy wtórnych węglanów oraz mieć zawartość węglanu wapnia 15% lub więcej w częściach ziemistych. Musi posiadać także miąższość co najmniej 15cm,

Petrocalcic- stwardniały poziom calcic, scementowany przez węglan wapnia i magnezu, zbity, zawartość CaCO3 >50%, miąższość >2,5-10cm,

Spodic- miąższość poziomu nie mniejsza niż 2,5cm, scementowany przez mieszaninę substancji organicznej, glinu i żelaza. Przynajmniej 0,6% węgla organicznego. Wartości pH w wodzie niższe niż 5,9. Górna granica nie płycej niż 10cm i nie głębiej niż 120cm,

Gypsic- nie scementowany poziom o miąższości >15cm, zawierający różne formy akumulacji gipsu (>15%). W glebie gips obserwowany jest w postaci otoczek, szczotek, wydłużonych włóknistych kryształów,

Sulforic- jest ekstremalnie kwaśny na skutek utleniania siarczków, pH <3,5, miąższość >15cm, posiada żółto-pomarańczowe plamy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz