sobota, 6 października 2012

Oczyszczanie ścieków projekt


Przykładowy projekt oczyszczalni ścieków, może komuś się przyda, oceniony na 3 bo nie do końca niezgodny z założeniami i oddany po terminie i słabo broniony;) Całość moge wysłać na maila, podać maila w komentarzu, powinienem wysłać w czasie 12h;)

Opis techniczny: 2
1 Wyznaczenie układu technologicznego ZUW 3
2 Obliczenia technologiczne 4
2.1 Ideogram technologiczny 4
2.2 Ideogram sekwencji urządzeń 4
2.3 Obliczenie dawki koagulanta 4
2.3.1 Koagulant 4
2.3.2 Magazynowanie koagulanta 5
2.4 Wyznaczenie dawki wapna 6
2.4.1 Magazynowanie wapna 8
3 Wymiarowanie komór szybkiego mieszania-urządzenia do realizacji procesu koagulacji 11
3.1 Objętość komory szybkiego mieszania 11
4 Komora flokulacji(wolne mieszanie) 14
4.1 Komora wolnego mieszania 14
5 Osadnik o przepływie pionowym 16
6 Filtr grawitacyjny 18


Opis techniczny:

Przedmiotem opracowania jest stacja uzdatniania wody o wydajności projektowej
Q = 12500 m3/d.

Na podstawie charakterystyki fizykochemicznej i bakteriologicznej wody surowej podanej w temacie przyjęto następujący schemat technologiczny:

Ujęcie wody
Koagulacja
Flokulacja
Sedymentacja
Filtracja
Zbiornik wody czystej
Dezynfekcja

Do procesu koagulacji zaproponowano zastosowanie koagulanta PAX – XL 60. Jest to wodny roztwór polichlorku glinu. Łatwy w dawkowaniu. Odporny na zmiany pH. Tworzy mniejszą masę osadu. Umożliwia uzyskanie wyższego stopnia oczyszczania. Występuje w dużych stężeniach. Powoduje szybkie tworzenie kłaczków. Wymaga mniejszych dawek. Zwykle stosowany jest przy dużych barwach.

Zaprojektowano cztery zbiorniki do magazynowania koagulanta o łącznym czasie przechowywania 30 dni. Każdy zbiornik ma pojemność V = 10m3, średnicę wewnętrzną 1,6 m. Zbiorniki te są wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego (TWS).

Proces koagulacji będzie prowadzony w dwóch komorach szybkiego mieszania (KSM) w typu labiryntowego.

Kolejny etap prowadzony jest w czterech komorach flokulacji, wykonanych z żelbetu, połączonych w układzie równoległym o łącznej objętości 60 m3. Założono głębokość komory 4,5 m. Obliczona średnicę każdej z komory, wynosi: D = 1,9 m.

Proces sedymentacji zawiesiny przeprowadzono w czterech żelbetowych osadnikach o średnicy wewnętrznej D = 9,78 m i wysokości H = 2,7 m.

Do odprowadzenia wody z osadników zastosowałam koryta zbiorcze umieszczone w poprzek osadnika. Koryta są wyposażone w przelewy pilaste. Dopływ do komory odbywa się przez przelewy Thomsona.

Filtracja oczyszczanej wody odbywa się na czterech 4 filtrach wykonanych z żelbetu o wymiarach B = 5m, L= 7 m. Wysokość złoża filtracyjnego wynosi H = 0,8 m, warstwa podtrzymująca ma wysokość 0,4 m.
Zaprojektowano drenaż płytowy z dyszami do płukania wodno-powietrznego. Koryto zbiorcze ma przekrój złożony: w górnej części o ścianach pionowych, a w dolnej o kształcie półokrągłym. Koryto zbiorcze ma spadek dna w kierunku zgodnym z kierunkiem przepływu wody po płukaniu wynoszący 2%.
Przyjęty układ technologiczny zapewni uzyskanie wody czystej o jakości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.11.2002 r. Pozostałe wymiary zaprojektowanych urządzeń zostały przedstawione w części obliczeniowej projektu.

Wyznaczenie układu technologicznego ZUW

Dla usunięcia zanieczyszczeń zaprojektowano układ technologiczny realizujący sekwencję procesów:
 • Koagulacji
 • Flokulacji
 • Sedymentacji
 • Filtracji
 • Dezynfekcji końcowej

Do procesu koagulacji zaprojektowano użycie koagulanta PAX – XL 60.

Obliczenia technologiczne

Ideogram technologiczny


 1. Ujęcie wody
 2. Szybkie mieszanie (koagulacja)
 3. Flokulacja
 4. Sedymentacja
 5. Filtracja
 6. Dezynfekcja
 7. Zbiornik wody czystej

Ideogram sekwencji urządzeń


 1. Ujęcie wody
 2. Komora szybkiego mieszania ( labiryntowa)
 3. Komora wolnego mieszania flokulacji
 4. Osadnik o przepływie pionowym
 5. Filtr grawitacyjny (piasek + antracyt)
 6. Chlorownia
 7. Zbiornik wody czystej

Obliczenie dawki koagulantaKoagulantJako koagulant stosujemy polichlorek glinowy PAX – XL 60 - wodny roztwór polichlorku glinu o stężeniu 35% i gęstości 1,25kg/l

 • dla mętności

Mmax = 35g/m3
DM = 41,42 g/m3


Zgodnie z powyższymi danymi po dokonaniu ekstrapolacji przyjmuję następującą dawkę koagulantu:
D(M = 35 mgSiO2/l) =41,42 mgAl/l

Po przeliczeniu dawki glinu na dawkę PAX - ie:
D = 41,42 mgAl/l = 100 ml PAX/m­3

 • dla barwy
Bmax = 29 gPt/m3
DB = 26,93 g/m3


Zgodnie z powyższymi danymi po dokonaniu ekstrapolacji przyjmuję następującą dawkę koagulanta:
D(B = 29 mgPt/l) = 26,93 mgAl/l

Po przeliczeniu dawki glinu na dawkę PAX - ie:
D = 26,93mg Al/l = 65 ml PAX/m­3

Z powyższego wynika wniosek, że należy przyjąć dawkę PAX D = 100 ml/m­3

Magazynowanie koagulanta

Projektuje się cztery zbiorniki do magazynowania koagulanta o łącznym czasie przechowywania 30 dni.

Dobowe zużycie PAX
Qd - wydajność stacji uzdatniania wody
Qd = 12500 m­3/d
3/h = 0,145 m­3/s
Zd - zużycie dobowe
Zd = Qd PAX = 12500 100 =1250000 ml/d = 1250 l PAX/d

Projekt magazynowania
2 zb. = 30 dni
V = D Zd
V = 30 1,25 = 37,5 m3

Vśr.zb =m3

Z karty katalogowej dobrano zbiornik poziomy cylindryczny z tworzywa poliestrowo-szklanego typu AC-A typoszereg 160 AC-10A, obj. V = 10,0m3

Parametry zbiornika : pojemność V = 10,0 m3
średnica D = 1600 mm
długość części walcowej L = 5200 mm

Dobór pomp dawkujących
Pompę dobieram na Qmaxp

Zd = Qd PAXmax = 12500 100 = 1250000 ml/d =1250 l PAX/d = 52,1 l PAX/h

Q = Q Dmax= 52,1 l/h
Q =
Z katalogu dobrano pompę typ ProMinent Vario C typ 07026
Parametry pompy: wydajność Q = 26 l/hWyznaczenie dawki wapna


 • wyznaczenie dawki wapna przed procesem koagulacji

zas. M = 3,72
– nie dodajemy wapna przed koagulacją

- wyznaczenie dawki wapna po procesie koagulacji
pH = 7,5
zas. M =
 • Zawartość CO2 wolnego wyznaczamy za pomocą nomogramu równoagi węglowo-wapniowej


[CO2W] = 26 gCO2/m3
CO2P] = 12 g/m3

a) CO2 agresywne
[CO2 agr] = [CO2W] – [CO2P] = 26 – 12 = 14g/m3
Woda surowa zawiera CO2 agresywne.

b) Parametry wody po koagulacji
 • ZMIANA ZASADOWOŚCI • ZWIĘKSZENIE ZAWARTOŚCI CO2 • Z NOMOGRAMU odczytujemy zawartość przynależnego dla nowej zasadowości M, która wynosi 6,7g CO2a/m3 • AGRESYWNE CO2 usuwa się przez dodanie wapnia


2CO2a + CaO + H2O = Ca(HCO3)2


- PRZYBLIŻENIE

przyjmujemy, że będzie się wiązać 27g
 • WIĘC


 • NOWA ZASADOOŚĆ WODY WYNOSI • Z MONOGRAMU

CO2a + 15,3g CO2/m3

 • DAWKA WAPNA
DW = 17,18Magazynowanie wapna


Projektuje się pomieszczenie magazynowe do magazynowania wapna o łącznym czasie przechowywania 30 dni.

Surowiec: Przyjmujemy, że używane będzie wapno hydratyzowane o czystości 97%, składowane w workach 50kg.

Dobowe zużycie
Qd - wydajność stacji uzdatniania wody
Qd = 12500 m­3/d
3/h = 0,145 m­3/s
Zd - zużycie dobowe
Zd = Qd DW = 12500 17,18 =2147500g/d = 214,75 kg/d

Projekt magazynowania
 = 30 dni
F =
F =


Dobór urządzenia do przygotowania mleka wapiennego

Zakładamy 2 zbiorniki mleka wapiennego z mieszaniem hydraulicznym, zapewniające zapas mleka na 12h.

VzMW =
VzMW = 0,716 m3

Z katalogu dobrano zbiorniki o normatywnej wielkości 4.
Pojemność łączna zbiornika VzMW = 0,890


2.5 Dawka chloru:

Ponieważ woda, która należy poddać oczyszczeniu, jest znacznie zanieczyszczona związkami oganicznymi chlor dodaje się w ilości

DCl2 = DCl2 poz + 0,79 utl.

Gdzie:
DCl2 poz - chlor pozostały w wodzie po czasie kontaktu 30 min ( 0,1÷0,3 g Cl2 / m3),
g Cl2 / m3,
utl. – chemiczne zapotrzebowanie na utlenialność, g O2 / m3.

DCl2 = g Cl2 / m3
DCl2 = 6,915 g Cl2 / m3.


Dobowe zapotrzebowanie na chlor.

Md max = = 86,44 kg / d.
Wielkość zapasu Z wyznacza się jako iloczyn maksymalnego dobowego zużycia reagenta Md max i wymaganego czasu składowania Tm (30 dni = 1,25 d)

Z =

2.5.1 Magazynowanie chloru

n = Z / 45,
gdzie:
n – liczba butli,
Z – niezbędny zapas chloru na 30 dni, kg.

N = 2594 / 45 = 58 szt.


Powierzchnię magazynu dla chloru wyznacza się na podstawie wzoru

F = ,

F = 70 m2 .

2.5.2 Dobór chloratorów

Chloratory zostały dobrane na podstawie dziennego wydatku godzinowego.

WCl = (DCl*Qg) / 24,

gdzie:
WCl – wydatek chloru, g Cl / h,
DCl – dawka chloru, g Cl / m3,
Qg – wydajność, m3 / d.

WCl = (6,915 * 12500) / 24 = 3600 g Cl / h.

Na podstawie obliczonego wydatku chloru przyjęto typ Chlorator C53.

Wymiarowanie komór szybkiego mieszania-urządzenia do realizacji procesu koagulacji

Objętość komory szybkiego mieszania

Zaprojektowano mieszacz hydrauliczny z przepustami i przegrodami. Powierzchnia każdego z przepustów obliczono

fp = Q / v,

gdzie:
Q – wydajność, m3 / s,
v – prędkośc przepływu wody przez przepusty i otworki, 1,0 m / s.

fp = 0,145 / 1,0 = 0,145 m2

Powierzchnia czynna przekroju koryta

F = fp / 0,35

F = 0,145 / 0,35 = 0,415 m2

Przy wypełnieniu H = 0,4 m obliczono szerokość koryta

B = F / H

B = 0,415 / 0,4 = 1,038 m.

Strata ciśnienia podczas przepływu przez przepusty wyniosła

hs = v2 / (2 2 g )

gdzie:
 - współczynnik przepływu przez otwór przepustowy, ( 0,62 – 0,7)

hs = 12 / (0,72 * 2 * 9,81) = 0,10 m H2O.

Wysokość wypełnienia Hi mieszacza przed poszczególnymi przegrodami

 • przed pierwszą przegrodą

H1 = H +3*hs

H1 = 0,4 + 3 * 0,10 = 0,7 m,

 • przed drugą przegrodą

H2 = H + 2*hs

H2 = 0,4 + 2 * 0,10 = 0,6 m,

 • przed trzecią przegrodą

H3 = H + hs

H3 = 0,4 + 0,1 = 0,5 m.

Wysokość przepustów w każdej z przegród hi

 • w pierwszej przegrodzie

h1 = H2 - (0,1 – 0,15 m)

h1 = 0,6 - 0,1 = 0,5 m,

 • w drugiej przegrodzie

h2 = H3 - (0,1 – 0,15 m)

h2 = 0,5 – 0,1 = 0,4 m,

 • w trzeciej przegrodzie

h3 = H - (0,1 – 0,15 m)

h3 = 0,4 – 0,1 = 0,3 m.Szerokość przepustów w każdej z przegród bi

 • w pierwszej przegrodzie

b1 = fp / h1

b1 = 0,145 / 0,5 = 0,290 m,

 • w drugiej przegrodzie

b2 = fp / (2*h2)

b2 = 0,145 / (2 * 0,4) = 0,182 m,

 • w trzeciej przegrodzie

b3 = fp / h3

b3 = 0,145 / 0,3 = 0,484 m.

Odległość między przegrodami wynosi

l = 2*B

l = 2 * 1,038m =2,076 m.

Komora flokulacji(wolne mieszanie)

Komora wolnego mieszania


Zaprojektowano mieszacz pionowy z wirowym ruchem wody ( stożkową komorę wolnego mieszania).
Przy założonym czasie przetrzymania 400s i przyjęciu 4szt. wydajność pojedynczej komory wynosi Q = 130,5 m3/h, czyli 0,037 m3/s objętość komory mieszania wyniosła

Gdzie:
Q – wydajność, m3 / s,
T – czas przetrzymania, s.Przyjęto wysokość cylindrycznej części osadnika H = 5m, stąd wysokość komory flokulacji
Hr = 0,9H
Hr = 4,5m
Powierzchnia komory flokulacji wynosi
Stąd średnica komory
D = 1,9m
Woda do komory jest doprowadzana przewodem kołowym, zakończonym dyszą umieszczonym mimośrodowo.
Przyjęto średnicę przewodu d = 200mm, stąd prędkość przepływu w rurociągu wynosi 2,47 m/s < 3m/s.
Średnicę dyszy dd oblicza się na podstawie wzoru


przyjęto: - dla dyszy o kącie rozwarcia 25o
- vd = 2m/s,
- długość dyszy
- odległość dysz od ściany komory L = 0,2 D = 0,38m
- trata ciśnienia przy wypływie wynosi hs = 0,15m H2O.

Do odprowadzenia wody z mieszacza zaprojektowano koryto zbiorcze na obwodzie. Dla założonej prędkości przepływu 0,6 m / s przyjęto koryto o szerokości 0,4 m i wysokości
0,6 m.
Woda do koryta zbiorczego dopływa przez otwory umieszczone na obwodzie mieszacza. Powierzchnia otworów, przy prędkości przepływu przez otwory v = 0,1 m / s , wynosi
fo = 0,139 m2.Liczba otworów, przy założonej średnicy otworów do = 0,1 m, wynosi
n = 18. Odległość między otworkami wynosi L = 0,47 m.

Osadnik o przepływie pionowymPowierzchnia osadnika wynosi

gdzie:
Q – wydajność, m3 / s,
vp – prędkość przepływu pionowego, (0,4 – 0,5 mm / s), m/s,
n – liczba jednostek,.
Przyjęto 4 osadniki każdy o powierzchni 75 m2.

Objętość osadnika


gdzie:
Q – wydajność, m3 / h,
T – czas przepływu wody przez osadnik, (1,5 – 2,0h).


Wysokość osadnika

H = V / Fos

Średnica wewnętrzna osadnikaPrzy czym należy uwzględnić takżea następnie dodać do średnicy wewnętrznej osadnika

D + d fr = 9,78+ 0,978 = 10,76 m,

ponieważ komora wolnego miesznia została obliczona osobno.
Wymagana długośc krawędzi przelewowych wyniosła


gdzie:
Op- obciążenie hydrauliczne przelewów, [3 –5 m3 / (h m)],


Objętość leja osadowego


gdzie:
Te - czas pomiędzy kolejnym usuwaniem osadu z osadnika, 8 h,
Co,C – stążenie zawiesin w dopływie i odpływie z osadnika, g / m3,
n – liczba osadników,
 - stężenie osadów w strefie osadowej, 30 000 g / m3.

Co = Cz + + N,

gdzie:
Cz – stężenie zawiesin w wodzie surowej, 17 g / m3,
K – współczynnik dla siarczanu glinu oczyszczonego; 0,55;
D – dawka koagulantu; 41,42 g / m3;
B – barwa wody; 29 g Pt / m3;
N – ilośc nierozpuszczalnych związków w reagencie dodawanym do wody w przeliczeniu na g / m3; (15% DCaO); 2,58g CaO


Co = = 49,611g / m3

Vo = = 1,14 m3.


Filtr grawitacyjny

Parametry złoża filtracyjnego d10 = 0,4 mm , WR = 1,50. Powierzchnia filtrów grawitacyjnych

F = ,

gdzie:
Qd max – maksymalna wymagana dobowa wydajność filtrów, m3 / d,
vf – obliczeniowa prędkość filtracji, 9 m / h,
1,2,3 – współczynniki wynikające z warunków eksploatacji filtrów, których wartość została przyjęta orientacyjnie: 1 = 0,95; 2 = 0,85; 3 = 0,75.


F = = 76,44 m2

Zostały przyjęte 4 filtry o wymiarach 4 m x 5 m tj. o powierzchni 20 m2. Prędkość filtracji przy 1 wyłączonym z eksploatacji filtrze

v = = 6,94 m / h.

Przyjęto wysokość złoża filtracyjnego H = 1,0 m, wysokość warstwy podtrzymującej 0,3 m. Odległość koryt popłuczyn od warstwy podtrzymującej, przy założeniu 50% ekspansji złoża, wyznaczonoDla danego uziarnienia przyjęto płukanie filtru wodą.

Dla złoża o parametrach d10 = 0,4 mm, WR = 1,50 oraz temperatury 283 K intensywność płukania wodą wynosi

q = 6 dm3 / (m2 s),

Qx = = 120 dm3 / s = 0,12 m3 / s

Przyjęto koryto popłuczyn, którego szerokość wyniosła

2x = Qx0,4

2x = 0,4 = 0,42 m.

Dla przyjętej szerokości koryta popłuczyn 0,5 m i prędkości przepływu popłuczyn m / s obliczona głębokość koryta wynosi m.
Przyjęto kanał zbiorczy o szerokości 0,6 m. Odległość dna kanału od dna koryta wynosi

L = 1,73 q2 / () + 0,2;

gdzie:
q – natężenie przepływu popłuczyn w kanale, m3 / s,
B – szerokość dna kanału; 0,6 m;
g – przyspieszenie ziemskie, 9,81 m / s.


L = 1,73 (0,12)2 / () + 2 = 0,31 m.

Przyjęto L = 0,4 m.
W filtrze zastosowano drenaż grzybkowy niskooporowy. Przyjęto liczbę grzybków
81 szt./1 m2 płyty drenażowej, każdy z nich ma na obwodzie 24 prostokątne szczeliny o wymiarach 10 mm x 0,7 mm. Powierzchnia szczelin w jednym grzybku

f1 = m2 .

Całkowita liczba grzybków w drenażu 1 filtru N = = 1620 szt., stąd całkowita powierzchnia szczelin

f1 = = 0,272 m2

Co stanowi ok. 1,36% powierzchni filtra.Rzeczywista prędkość filtracji

Vrz = Q / (),

gdzie:
n – liczba filtrów,4,
F1 – powierzchnia pojedynczego filtra, m2.

Vrz = 1 = 5,21m / h.

Prędkośc filtracji przy jednym wyłączonym filtrze
= 6,94 m / h.

IV. DOBÓR RUROCIĄGÓW

Średnice wszystkich rurociągów zostały dobrane na podstawie wydajności zakładu i zalecanej prędkości przepływu. Do określenia średnic rurociągów posłużono się wzorem

D = 4*Q /( v*),

gdzie:
Q – wydajność, m3 / s,
v – prędkość przepływu wody w rurociągach, m / s.

Doprowadzenie wody do ZOW

v = 0,9 m / s

D = 4*0,145 / (0,9*) = 0,46 m.

Doprowadzenie wody do mieszacza szybkiego

v = 1,0 m / s

D = 4*0,145 / (1,0*) = 0,43 m.

Doprowadzenie wody do miaszacza wolnego

v = 1,0 m / s

D = 4*0,145 / (1,0*) = 0,43 m.

Doprowadzenie wody do osadnika

v = 0,4 m / s

D = 4*0,116 / (0,4*) = 0,68 m.

Odprowadzenie wody z osadnika

v = 0,4 m / s

D = 4*0,145 /( 0,4*) = 0,68 m.

Dopływ wody na filtry

v = 1,0 m / s

D = 4*0,116 / (1,0*) = 0,43 m.

Odprowadzenie filtratu

v = 1,3 m / s

D = 4*0,116 / (1,3*) = 0,38 m.

Doprowadzenie wody płuczącej

v = 2,3 m / s

D = 4*0,116 / (2,3*) = 0,29 m.

Odprowadzenie popłuczyn w rurociągu

v = 2,3 m / s

D = 4*0,116 / (2,3*) = 0,25 m.Woda czysta w wsieci wodociągowej

v = 1,0 m / s

D = 4*0,116 / (1,0*) = 0,39 m.

V. GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA

W zakładzie przyjęto 4 filtry o wymiarach 4 m x 5 m, intensywność ich płukania wynosi 6 dm3 / (m2 s), czas płukania 15 min (900 s).
Założono płukanie filtrów 1 raz na dobę. Ilość popłuczyn wyznaczona została na podstawie

V = q*n F*t,

gdzie:
V – objętość popłuczyn, m3,
q – intensywność płukania, m3 / (m2 s),
n – liczba płukań w dobie,
 F – powierzchnia wszystkich filtrów, m2,
t - czas płukania, s.

V = 0,006 * 4 * 20 * 900 = 432 m3.

Ilośc osadów z 4 osadników wynosi 4 x 1,39 m3 co 10 h. Zatem dobowa ilość osadow przy ich 2 –3 – krotnym odprowadzaniu wynosi

Od 2 * 4 * 1,39 =11,1 m3 do 3 * 4 * 1,39 = 16,7 m3.

Objętośc odstojnika

V = V + Vos,

V = 430 + 16,7 = 446,7 m3

Z uwagi na cykl pracy odstojników przyjęto dwa urządzenia , każdy o objętości wyznaczonej powyżej. Oba odstojniki mająwymiary: głębokoć – 2 m, szerokośc 9 m, długość – 25 m.
Ilośc osadów powstałych po zagęszczeniu popłuczyn wynosi

V1,2 = V * (100 – uo) / (100 – u),

gdzie:
V1 – ilośc osadów powstałych po zageszczeniu popłuczyn, m3
V2 – ilośc zagęszczonych osadów z osadników, m3,
uo, u – uwodnienie początkowe i końcowe, uwodnienie popłuczyn uo = 99,9%, uwodnienie osadów z osadników uo = 99,6%, u = 96%.

V1 = 430 * (100 – 99,9) / (100 – 96,0) = 10,75 m3.

V2 = 430 * (100 – 99,6) / (100 – 96,0) = 1,67 m3.

Objętość laguny na 1 rok wynosi

V1 = (V1 + V2)*t*,

gdzie:
 - współczynnik zmniejszający objętośc lagun ze względu na parowanie; 0,3.

V1 = (10,75 + 1,67) * 365 * 0,3 = 1359,99 m3.

Głębokość laguny przyjęto 2,5 m, dlatego powierzchnia laguny wynosi 544 m2. Przyjęto lagunę o wymiarach 2,5 m x 20 m x 30 m.

VI. RYSUNKI

VI.1. Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny został przedstawiony na rys. 3.

VI.2 przekrój przez układ technologiczny

Przekrój przez układ technologiczny został przedstawiony na rys. 4.

4 komentarze:

 1. no mię przyda jak złoto i tak sam nic lepszego nie wymyślę, ocenę podam za tydzień jak będę bronił projektu mój e- mail
  arturjakubowskii@wp.pl mam nadzieję że dojdzie :D

  OdpowiedzUsuń
 2. patrycja0098@wp.pl - prooosze o wspomożenie! :)

  OdpowiedzUsuń
 3. proszę o wsparcie tomciopolibuda1999@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 4. Proszę o przesłanie całosci alexl100090@gmail.com

  OdpowiedzUsuń