piątek, 18 października 2013

Projektowanie kotłowni, np. na CIepłownictwo. Część pierwsza - pomieszczenie kotłowni, wymagania i wytyczne.

PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOTŁOWNI GAZOWYCH
Przed przystąpieniem do wykonania kotłowni w przypadku zasilania gazem należy zatwierdzić projekt instalacji g azowej
i uzyskać stosowną opinię określającą ewentualne wskazanie kanałów spalinowych i wentylacy jnych. Zwracamy uwagę, iż Zgodnie z Prawem Budowlanym ROZDZIAŁ 6 - UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:
Art. 62. 1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:
1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegając ej na sprawdzeniu stanu technicznego:
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
5. Kontrolę stanu technicznego instalacji
elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c)
oraz pkt 2, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją
urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.
6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych , o której mowa w ust. 1 pkt 1 l it. c), powinny przeprowadzać:
1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz
grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych ,
2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych,
o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów
kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych .
Od dostawcy gazu należy uzyskać zapewnienie d ostawy gazu i warunki techniczne przyłączenia.
Kotłownia powinna być wykonana zgodnie z projektem budowlanym wykonanym przez osobę z uprawnieniami b udowlanymi
oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę .
Zgodnie z „Warunkami technicznymi…” rozróżnia się 4 wielkości kotłowni gazowych: do 30 kW, 30 -60 kW, 60-2000
kW oraz powyżej 2000 kW. Każda z nich musi spełniać stosowne wymagania. Interesujące z punktu widzenia oferty
Junkersa są oczywiście kotły w zakresie mieszczącym się maksyma lnie do 2000 kW, zatem wymagania odnośnie
nich przedstawiono poniżej.

Lokalizacja kotłowni.

Dla wszystkich wspólnie (propan, propan-butan): instalacje gazowe zasilane gazem o gęstości większej od gęstości
powietrza nie mogą być stosowane w pomieszczeniach, których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu oraz w których znajdują
się studzienki lub kanały instalacyjne i rewizyjne poniżej podłogi

Do 30kW:
W pomieszczeniach nieprzeznaczonych na
stały pobyt ludzi oraz w pomieszczeniu technicznym
lub w przewidzianym wyłącznie na
kotłownię budynku wolno stojącym;
w piwnicy lub na dowolnej kondygnacji budy nku,
w pomieszczeniach nie przeznaczonych
do stałego przebywania ludzi (pomieszczenia
pomocnicze w mieszkaniu, pomies zczenia
techniczne w budynku). Nie dotyczy to budy nków
wysokich i wysokościowych, w których
dopuszcza się umieszczenie kotłów w piwnicy
lub na pierwszej bądź ostatniej kondygnacji

30-60kW:
W pomieszczeniu technicznym lub w przew idzianym
wyłącznie na kotłownię budynku
wolno stojącym;
na dowolnym poziomie budynku, ale w sp ecjalnym
do tego celu wydzielonym pomies zczeniu;
zaleca się, aby pomieszczenie k otłowni
miało co najmniej jedną ścianę z ewnętrzną
oraz było umieszczone możliwie
centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń

60-2000kW:
W służącym wyłącznie do tego celu pomies zczeniu
technicznym lub w budynku wolno
stojącym przeznaczonym wyłącznie na k otłownię;
na najniższej lub najwyższej kondygnacji
budynku w pomieszczeniu specjalnie wydzi elonym
i przewidzianym wyłącznie do z ainstalowania
kotłów wraz z niezbędnym wyposaż eniem
związanym z ich eksploatacją; w budy nku
o liczbie kondygnacji większej niż cztery,
kotłownie gazowe należy lokalizować na
najwyższej kondygnacji budynku – w tym
przypadku nad kotłownią powinien być zał ożony
lekki strop, swobodnie ułożony na ko nstrukcji
nośnej, wykonany z materiałów ni epalnych;
zaleca się, aby pomieszczenie
kotłowni miało co najmniej jedną ścianę
zewnętrzną oraz było umieszczone możliwie
centralnie w stosunku do ogrzewanych p omieszczeń
budynku lub w stosunku do budynków
ogrzewanych przez wspólną kotłownię

Urządzenia gazowe z otwartą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu A i B, nie mogą być instalowane w pomieszczeniach
mieszkalnych, poza
- mieszkaniem jednopokojowym z pomieszczeniem kuchennym bez okien lub wnęką kuchenną połączoną z przedpokojem, pod warunkiem zastosowania
co najmniej wentylacji:
1) grawitacyjnej - w przypadku kuchni elektrycznej,
2) mechanicznej wywiewnej - w przypadku kuchni gazowej;
- mieszkaniem wielopokojowym, gdzie kuchnia stanowi część pokoju przeznaczonego na pobyt dzienny, pod warunkiem zastosowania w tym
pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z podłączeniem do niej okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym, a także z zapewnieniem
odprowadzenia powietrza z pomieszczenia dodatkowym otworem wywiewnym, usytuowanym nie więcej niż 0,15 m poniżej płaszczyzny
sufitu;
urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych,
niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych;
maksymalne, łączne obciążenie cieplne przypadające na 1 m 3 kubatury, służące do określania wymaganej kubatury pomieszczenia, w którym są
zainstalowane urządzenia gazowe, pobierające powietrze do spalania z tego pomieszczenia, nie może przekraczać wartości określonych w tabeli:

W przypadku instalowania w jednym pomieszczeniu urządzeń gazowych bez odprowadz enia
spalin i z odprowadzeniem spalin, łączne obciążenie cieplne pochodzące od tych urządzeń przypadające na 1 m 3 kubatury pomieszczenia nie
może przekraczać wielkości podanych w tabeli w ust. 1, kolumna 2.
Kubatura pomieszczeń, w których instaluje się urząd zenia gazowe, nie powinna być mniejsza niż:
1) 8 m3 - w przypadku urządzeń pobierających powietrze do spalania z tych pomieszczeń,
2) 6,5 m3 - w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania.

Wysokość pomieszczenia kotłowni.

Do 30kW:
Minimum 2,2 m dla nowo budowanych obiektów
i 1,9 m dla modernizowanych kotłowni w
istniejącym budownictwie

30-60kW:
Powinna być taka, aby zapewnić możliwość
ich obsługi, nie mniejsza jednak niż 2,2 m

60-2000kW:
powinna być taka, aby była zapewniona
właściwa obsługa kotłów, ale nie mniejsza niż
2,5 m


Oświetlenie pomieszczenia kotłowni.

Do 30kW:
Oświetlenie sztuczne, zainstalowane zgodnie
z wymaganiami stopnia ochrony IP-24; zaleca
się, aby pomieszczenie to miało oświetlenie
naturalne bezpośrednie lub pośrednie

30-60kW:
oświetlenie sztuczne, zainstalowane zgodnie
z wymaganiami stopnia ochrony IP-24. Zaleca
się, aby pomieszczenie to miało oświetlenie
naturalne bezpośrednie lub pośrednie

60-2000kW:
powinno być naturalne, możliwie od przodu
kotłów, a powierzchnia okien nie mniejsza niż
1:15 względem podłogi kotłowni, przy czym co
najmniej 50% powierzchni okien powinno mieć
możliwość otwierania; poza tym kotłownię
należy wyposażyć w oświetlenie sztuczne,
zainstalowane zgodnie z wymaganiami sto pnia
ochrony IP-65

Wentylacja nawiewna

Do 30kW:
Otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie
mniejszej niż 200 cm2, dolna krawędź nie niżej
niż 30 cm ponad poziom posadzki podłogi (dla
gazów ziemnych), oraz na poziomie podłogi –
dla gazów płynnych
Uwaga: dopuszcza się doprowadzenie powietrza
zewnętrznego z sąsiednich pomies zczeń
wyposażonych w wentylację grawitacyjną, pod
warunkiem, że w drzwiach wejści owych do
pomieszczenia kotłowni znajduje się otwór o
powierzchni czynnej nie mniejszej niż 200 cm2

30-60kW:
otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie
mniejszej niż 300 cm2, umieszczony w ścianie
zewnętrznej pomieszczenia; dolna krawędź
powinna być umieszczona nie wyżej niż 30
cm ponad poziomem posadzki podłogi (dla
gazów ziemnych) oraz na poziomie podłogi –
dla gazów płynnych

60-2000kW:
Kanały nawiewne w przegrodzie zewnętrznej z
dolną krawędzią umieszczoną nie wyżej niż
30 cm ponad poziomem podłogi; powierzchnia
otworów nawiewnych powinna wynosić co
najmniej 5 cm2 na każdy 1 kW nominalnej
mocy cieplnej kotłów, nie mniej niż 300 cm2;
otwory nawiewne powinny być niezamykane,
ale w celu umożliwienia regulacji nawiewu,
należy stosować urządzenia zapewniające
ograniczenie przekroju przepływowego, nie
więcej jednak niż 50%


Wentylacja wywiewna.

W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do
spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, a także jeżeli powietrze do spalania dostarczane jest z zewnątrz bezpośrednio
do paleniska z zamkniętą komorą spalania szczelnym kanałem, stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione – przepisu
tego nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zblokowaną.

Do 30kW:
Nie zamykany otwór o powierzchni nie mnie jszej
niż 200 cm2 umieszczony możliwie blisko
stropu (dotyczy wszystkich rodzajów gazu)

30-60kW:
Nie zamykany otwór o powierzchni nie mniejszej
niż 200 cm2 umieszczony możliwie blisko
stropu (dotyczy wszystkich rodzajów gazu)

60-2000kW
Nie zamykane otwory wywiewne, umieszczone
możliwie blisko stropu; powierzchnia
otworów wywiewnych równa co najmniej
połowie powierzchni otworów nawiewnych, nie
mniejsza jednak niż 200 cm2


2 komentarze: