sobota, 26 stycznia 2013

Fizjologia roślin - ściąga 3


Wykład 6
Czynniki wpływające na proces fotosyntezy:
 • Zewnętrzne:
  • Światło (jest czynnikiem bardzo zmiennym)- intensywność światła i długość fali świetlnej,
  • Dwutlenek węgla- zawartość CO2 w atmosferze wynosi 0,038%, jest poniżej wartości optymalnej,
  • Dostępność wody- odwodnienie protoplastu hamuje procesy metaboliczne, niedobór wody powoduje zamykanie szparek i ogranicza dostęp CO2,
  • Temperatura- zakres temperatur, w którym rośliny mogą prowadzić fotosyntezę 0-500C ; gatunki roślin różnią się optimum temperaturowym; w wysokiej temperaturze może dochodzić do uszkodzeń aparatu fotosyntetycznego i inaktywacji białek uczestniczących w fotosyntezie; u roślin typu C3
   wzrost temperatury nasila proces fotooddychania, którego skutkiem jest redukcja produktywności roślin; w niskich temperaturach obniża się tempa dyfuzji, zmniejsza się płynność błon tylakoidów i aktywność enzymów,
  • Zawartość składników mineralnych w glebie (szczególnie N, Mg, Fe, K, Mn, Cl).
 • Wewnętrzne:
  • Anatomia liścia- wielkość i rozmieszczenie aparatów szparkowych; wielkość przestworów międzykomórkowych; budowa miękiszu palisadowego i gąbczastego,
  • Zawartość chlorofilu,
  • Rozmieszczenie chloroplastów.
Czynniki fotosyntezy:
 • Światło- rośliny wykorzystują fale świetlne w zakresie 400-700nm (jest to tzw. promieniowanie fotosyntetyczne czynne- PAR); jedynie 4,5-5% całkowitej energii świetlnej padającej na liść zostaje zmagazynowane w asymilantach.
„Świetlny” punkt kompensacyjny- natężenie światła, przy którym fotosynteza i oddychanie przebiegają z taką sama intensywnością; roślina pobiera tyle CO2 ile wydziela się w procesie oddychania.
Przystosowania strukturalne liści roślin rosnących w różnych warunkach świetlnych:
 • Silne promieniowanie:
  • Liście grubsze; więcej warstw komórek; mniej chlorofilu przypadającego na centrum reakcji fotochemicznej; więcej RUBISCO na jednostkę chlorofilu.
 • Zacienienie:
  • Liście cieńsze; mniej warstw komórek; więcej chlorofilu przypadającego na centrum reakcji fotochemicznej; mniej RUBISCO na jednostkę chlorofilu.
Różnice te dotyczyć mogą indywidualnej rośliny eksponowanej na różne warunki świetlne, jak i różnych gatunków zamieszkujących tereny o różnej ekonomii świetlnej.

Gospodarka mineralna roślin
Podstawowe czynniki niezbędne roślinom do wzrostu i rozwoju: tlen, CO2, światło, temperatura, woda, minerały.
Klasyfikacja pierwiastków występujących w roślinach:
 • Pierwiastki niezbędne,
 • Pierwiastki korzystne (pożądane)- Na, Si, Co, V, Se, Al.,
 • Pierwiastki zbędne (toksyczne)
Kryteria niezbędności składnika pokarmowego:
 • Jeśli go brak, roślina nie może ukończyć swojego cyklu rozwojowego,
 • Działanie składnika nie może być zastąpione przez żaden inny składnik,
 • Musi on bezpośrednio uczestniczyć w odżywianiu rośliny jako część składowa metabolitu lub jako element niezbędny w funkcjonowaniu układów enzymatycznych.
Pierwiastki niezbędne:
 • 17 pierwiastków uczestniczących w metabolizmie, których nie można zastąpić innymi,
 • Ich niedobór lub brak powoduje zaburzenia w przebiegu procesów życiowych.
 • Dzieli się je na:
  • Organogeny- węgiel, wodór, tlen,
  • Makroelementy- N, K, Ca, Mg, P, S; w roślinach stanowią ponad 0,1% ich suchej masy,
  • Mikroelementy- Cl, Fe, B, Mn, Zn, Cu, Mo, Ni; występują w ilościach około 1000- krotnie mniejszych niż makroelementy.
Pierwiastki zbędne (np. Al., As, Cd, Cr, Hg, Pb):
 • Powodują poważne zaburzenia metabolizmu komórkowego,
 • Ograniczają wzrost roślin,
 • W wysokich stężeniach mogą powodować śmierć roślin.
Pierwiastki korzystne (Na, Co, Al., Si, Se, V):
 • Nie są niezbędne, ale ich obecność w roślinach może wywierać korzystny wpływ na przebieg procesów życiowych,
 • W szczególnych przypadkach mogą zastępować funkcje pierwiastków niezbędnych,
 • Mogą zwiększać odporność roślin na czynniki stresowe (zasolenie, susza, metale ciężkie, patogeny, …).
Właściwości fizjologiczne i biochemiczne pierwiastków (ORGANOGENY):
 • Pobieranie i transport- węgiel pobierany jest w postaci CO2; wodór pobierany jest w postaci H2O; tlen pobierany jest w postaci O2 i H2O,
 • Funkcje fizjologiczne i właściwości biochemiczne- podstawowe składniki związków organicznych
Właściwości fizjologiczne i biochemiczne pierwiastków (NIEMETALE: N, S, P, B):
 • Pobieranie i transport- pobieranie w postaci utlenionej (NO3-, SO42-, HPO42-,HPO4- , BO33-); azot również jako NH4+, chlor jako Cl-; transportowane w postaci jonów nieorganicznych lub związków organicznych, np. aminokwasów
 • Funkcje fizjologiczne i właściwości biochemiczne- NO3-, SO42- redukowane są do -NH2 i –SH; ważne składniki związków organicznych (aminokwasów, białek, kwasów nukleinowych, fosfolipidów i innych); PO43- oraz BO33- tworzą estry z alkoholami (cukrami).
Właściwości fizjologiczne i biochemiczne pierwiastków (METALE ALKAICZNE- K, Mg, Ca, (Na)):
 • Pobieranie i transport- pobierane w dużych ilościach jako kationy i w tej samej formie transportowane,
 • Funkcje fizjologiczne i właściwości biochemiczne- wpływają na właściwości fizyczne koloidów; uczestniczą w osmoregulacji; tworzą wiązania jonowe ze związkami organicznymi; aktywują liczne enzymy.
Właściwości fizjologiczne i biochemiczne pierwiastków (METALE CIĘŻKIE- Fe, Mn, Mo, Zn, Cu, Ni):
 • Pobieranie i transport- pobierane jako kationy lub chylaty metali (z wyjątkiem Mo pobieranego w postaci MoO42-) i w tej formie transportowane.
 • Funkcje fizjologiczne i właściwości biochemiczne- wchodzą w skład układów Osydo-redukujących komórki, np. cytochromów, ferrodyksyny, plastocyjaninyi i innych; są ważnym składnikiem różnych enzymów, np. Ni występuje w ureazie, Mo w reduktazie azotanowej; aktywują liczne enzymy.

Ogólne niedobory pierwiastków mineralnych:
 • Zahamowanie wzrostu,
 • Chloroza- polegająca na zmniejszonej zawartości chlorofilu; liście są jasno-zielone lub żółte,
 • Nekroza (martwica)- zamieranie, zasychanie części rośliny. Zasychać mogą całe liście, wierzchołki wzrostu łodyg lub pojawiać się nekrotyczne plamy i smugi na liściach,
 • Zmiana zabarwienia łodyg i liści,
 • Pojawienie się czerwonego lub fioletowego zabarwienia w skutek nadmiernej zawartości barwników antocyjanowych. Objaw ten występuje przy braku N i P,
 • Zaburzenia w tworzeniu się nasion i owoców,
Lokalizacja objawów:
 • Zależy od rychliwości danego pierwiastka, czyli od jego zdolności przemieszczania się w roślinie (reutylizacji);
 • W przypadku pierwiastków ruchliwych (N. P, K, Mg) objawy niedoboru wyraźniej występują na liściach starszych,
 • W przypadku deficytu mogą być one wycofywane ze starszych liści i kierowane do młodszych,
 • Starsze liście wykazują wyraźne objawy chorobowe natomiast liście młodsze rozwijają się początkowo normalnie,
 • W przypadku pierwiastków mało ruchliwych (Ca, Fe, B, S) objawy niedoboru występują wyraźniej na liściach młodszych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz