sobota, 26 stycznia 2013

Fizjologia roślin - ściąga 2


Notatki zjazd 4
Przepływ energii w biosferze:
 • Wszystkie substancje organiczne konieczne komórką do życia są produktami fotosyntezy,
 • Zwierzęta zależą od roślin, które przekształcają energię świetlną w energię chemiczną,
 • Energia chemiczna zawarta jest w cukrach i innych związkach organicznych.
Fotosynteza- synteza związków organicznych z prostych substancji mineralnych kosztem energii świetlej. Energia zostaje zmieniona na energię chemiczną związków organicznych.
 • Jako substraty służą CO2 pobierany z atmosfery przez liście i woda pobierana z gleby przez korzenie,
 • Woda ulega rozkładowi,
 • Tlen uwalnia się jako jeden z końcowych produktów fotosyntezy,
 • Wodór zostaje przeniesiony na CO2 powodując jego redukcję,
 • Energii do procesu rozkładowi wody dostarcza światło pochłonięte przez chlorofil,
 • Proces zachodzi w chloroplastach i jest bardziej skomplikowany niż przedstawione równanie
CO2+ 2H2Oenergia świetlna CH2O+ O2
CH2O- pierwotny produkt fotosyntezy, związek zredukowany do poziomu cukru.
Fotosynteza składa się dwóch oddzielnych ale powiązanych ze sobą faz:
 • Faza świetlna (fotochemiczna)- złożona z reakcji fotochemicznych wymagających światła. Polega na wykorzystaniu energii świetlnej do wytworzenia związków bogatych w energię: ATP i NADPH (są to siły asymilacyjne), zachodzi w błonach tylakoidów,
 • Faza ciemna- nie wymaga światła, złożona jest z reakcji biochemicznych powodujących związanie i redukcję CO2, przy wykorzystaniu ATP i NADPH powstałych w fazie jasnej. Przebiega w Stromie chloroplastów.
Barwniki fotosyntetyczne- występują w błonach tylakoidów i tworzą kompleksy barwnikowo-lipidowo-białkowe, tzw. fotosystemy i fotoukłady:
 • U roślin występują dwa typy fotoskładów: fotoukład I i fotoukład II (inaczej określane jako PS I i PS II,
 • Błona tylakoidy zawiera wiele tysięcy fotoukładów I i II,
 • Pełnia rolę anten pochłaniających kwanty energii świetlnej (fotony) i przekazujących stan wzbudzenia do centrum reakcji fotochemicznej (tworzy je specjalna para cząsteczek chlorofilu a) ,
 • W centrum reakcji fotochemicznej dochodzi do oddzielenia elektronu od wzbudzonej cząsteczki chlorofilu.
Barwniki i ich występowanie:
 • Chlorofil a – niebiesko-zielony, występuje we wszystkich roślinach zielonych,
 • Chlorofil b- żółto-zielony, występuje we wszystkich roślinach zielonych z wyjątkiem pewnych glonów,
 • Karoteny- pomarańczowo-czerwone, występuje we wszystkich roślinach zielonych, korzenie marchwi, niektóre owoce, nasiona,
 • Ksantofile- żółta, żółta-pomarańczowa, występują w niektórych tkankach roślinnych zielonych i niezielonych.
Chlorofile- są to główne barwniki fotosyntetyczne, nadające roślinom zieloną barwę; absorbują światło w zakresie widzialnym, głównie w niebieskiej i czerwonej części widma.
Budowa chlorofilu:
 • 5 – pierścieniowa pochodna porfiryny oraz dołączona do IV pierścienia pirolowego reszta 20- węglowego alkoholu- fitolu; hydrofobowy łańcuch fitolu umożliwia „zakotwiczenia” i odpowiednia położenie cząsteczki chlorofilu w błonie;
 • Cztery pierścienie pirolowe oraz dodatkowy piąty pierścień niepirolowy tworzą układ następujących po sobie wiązań pojedynczych i podwójnych (tzw. układ wiązań sprzężonych) posiadających zdolność absorpcji promieniowania świetlnego,
 • Centralne miejsce w pierścieniu porfirynowym zajmuje atom magnezu, połączony atomami azotu pierścieni pirolowych; pełnią ważną rolę w agregacji cząsteczek chlorofilu.


Światło padające na chlorofil ulega częściowej absorpcji:
 • Stan podstawowy- absorpcja kwantu promieniowania powoduje przejście chlorofilu do stanu wzbudzonego, czyli bardziej bogatego w energię; energia ta zostaje przekazana elektronom, które zostają przeniesione na orbity bardziej oddalone od jądra atomu,
 • Energia wzbudzenia jest emitowana w postaci światła o długości fali dłuższej niż pochłonięte,
 • Stan wzbudzony- stan nietrwały, cząsteczka dąży do pozbycia się nadwyżki energii.
Zawartość barwników w liściach zależy od gatunku rośliny oraz warunków wzrostu.Zahamowanie syntezy chlorofilu może być spowodowane:
 • Brakiem światła (wyjątek stanowią niektóre mchy, glony, paprocie i szpilkowe),
 • Deficyt azotu i magnezu,
 • Brak żelaza i manganu w dostępnej formie,
 • Zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura,
 • Odwodnienie tkanek,
 • Infekcje bakteryjne grzybowe i wirusowe.
Przeciętnie na 1 dm2 blaszki liściowej przypada 4-7 mg chlorofilu, przy czym chlorofilu a jest zwykle 2-3 razy więcej niż chlorofilu b.
Karotenoidy:
 • Określane są jako barwniki pomocnicze,
 • Działają jak anteny przekazujące energię wzbudzenia na cząsteczkę chlorofilu a,
 • Absorbują światło głównie niebiesko-fioletowe,
 • Pełnią funkcję ochronną,
 • Mogą przyjmować i rozpraszać nadmiar energii świetlnej i chronić w ten sposób błony tylakoidów oraz chlorofil przez fotoutlenianiem.
Światło widzialne stanowi bardzo niewielką część ciągłego widma (spektrum) promieniowania zwanego widmem elektromagnetycznym. Światło widzialne jest mieszaniną fal o różnej długości: od 380 do 750 nm. Różnym zakresom światła widzialnego odpowiadają różne barwy: fale najkrótsze- światło fioletowe, fale najdłuższe- światło czerwone. Fale krótsze dostarczają więcej energii a dłuższe mniej.
Schemat funkcjonowania fotoukładów:
 • W roślinach funkcjonują dwa typy fotoukładów (PSI= P-700 i PSII = P-680),
Faza jasna fotosyntezy:
 • Transport elektronów odbywa się z udziałem dwóch fotoukładów (PSI i PSII) oraz przenośników elektronów nie związanych z fotoukładami: PQA i PQB zawierające plastochinon, kompleks cytochromowy b6f, plastocyjanina, ferrdoksyna
 • Właściwe reakcje polegają na absorpcji światła przez barwniki, wybiciu elektronów z centrów reakcji fotoukładów I i II, przekazaniu elektronów na pierwotne akceptory,
 • Pozostałe reakcje przekazywania elektronów zachodzą zgodnie z gradientem potencjału oksydacyjno-redukcyjnego i mogą przebiegać również w ciemności,
 • Podczas wędrówki elektronów następują stopniowe zmiany potencjałów Oksydo-redukcyjnych kolejnych przenośników,
 • Wybicie elektronów z centrum reakcji PSII (stanowi je para cząsteczek chlorofilu a wykazującego maksimum absorpcji przy 680nm, stąd określenie P-680) powoduje powstanie kationu P-680+, który jest silnym utleniaczem i odciąga elektrony z wody. Prowadzi to do:
  • Wydzielenia tlenu,
  • Uwolnienia protonów,
  • Powrotu centrum reakcji do stanu podstawowego (niewzbudzonego),
 • Woda jest bezpośrednim donorem elektronów dla P-680+. Mechanizm rozkładu wody (fotoliza wody) na elektrony, protony i tlen jest złożony, ważną rolę odgrywają w nim atomy manganu. Kompleks enzymatyczny rozkładający wodę znajduję się na wewnętrznej powierzchni błony tylakoidy u zawiera 4 atomy manganu związane z białkiem o masie cząsteczkowej 33kDa,
 • Transportowi elektronów z wody na NADP+ towarzyszy wytworzenie gradientu stężenia protonów w poprzek tylakoidu:
  • Wzrost stężenia wewnątrz tylakoidu: uwalnianie protonów z rozkładu wody, Uwalnianie protonów z plastochinolu
  • Obniżenie stężenia w Stromie: pro tonacja zredukowanego plastochinolu, redukcja NADP+
 • Transport elektronów sprzężony jest z transportem protonów (H+) i wytworzeniem tzw. gradientu protonowego.

Notatki zjazd 5
Mechanizm fosforylacji fotosyntetyczne (fotofosforylacji):
 • Mechanizm syntezy ATP w chloroplastach jest podobny do mechanizmu funkcjonującego w mitochondriach (fosforylacji oksydacyjnej),
 • Siłą napędową syntezy ATP jest gradient protonów w poprzek błony tylakoidu tzn. między wnętrzem tylakoidu a stromą,
 • Wnętrze tylakoidu staje się kwaśne, natomiast w Stromie dochodzi do alkalizacji,
 • Gradient ten wynosi około 3,5 jednostek pH,
 • W błony tylakoidów wbudowane są specjalne kompleksy białkowe (syntazy ATP) umożliwiające transport protonów z wnętrza tylakoidu do stromy i syntezę ATP.
Synataza ATP z ADP i fosforanu nieorganicznego (Pi) zachodzi z udziałem kompleksu syntazy ATP, zwanego czynnikiem sprzęgającym. Przepływowi 3 protonów (H+) przez kompleks syntazy ATP towarzyszy utworzenie 1 cząsteczki ATP.
Faza ciemna fotosyntezy (cykl Calvina-Bensona; cykl C3):
 • Zachodzi w Stromie chloroplastów,
 • Wyróżnia się trzy etapy:
  • Karboksylacja- przyłączanie CO2 do cukru 5-cio węglowego-rybulozy; zachodzi przy udziale enzymy Rubisco (karboksylazy rybulozo-1,5-bisfosforanowej); powstają 2 cząsteczki kwasu 3-fosfoglicerynowego (PGA)
  • Redukcja- redukcja kwasy fosfoglicerynowego (PGA) do aldehydu 3-fosfoglicerynowego (fosfotriozy); w procesie wykorzystywana jest tzw. siła asymilacyjna (ATP i NADPH) powstała w fazie jasnej fotosyntezy
  • Regeneracja- seria skomplikowanych przemian umożliwiających odtworzenie akceptora CO2 czyli 1,5-bifosforybulozy; na początku 5 cząsteczek triozy ulega przekształceniu w trzy cząsteczki pentozy; metabolity pośrednie (cukry 4,5 i 6 węglowe) mogą być wykorzystywane do syntezy innych związków organicznych.
Fotorespiracja (fotooddychanie):
 • Proces kataboliczny zbliżony do oddychania,
 • Polega na stymulowanym przez światło wydzielaniu CO2 związanym z pobieraniem tlenu,
 • Nie generuje energii,
 • Prowadzi do strat CO2 i zmniejszenia produktywności roślin i przyrostu biomasy (nawet do 50%),
 • Przebiega w chloroplastach, peroksysomach i mitochondriach,
 • Jest efektem specyficznej właściwości Rubisco , polegającej na tym, że poza podstawową funkcją wiązania CO2 może działać jako oksygeneza i wiązać tlen, co prowadzi do rozbicia 1,5-bisfosforybulozy,
 • Zachodzi w roślinach typu C3.
Rubisco- karboksylaza/oksygeneza rybulozo- 1,5- bis fosforanowa:
 • Tlen i CO2współzawodniczą o to samo centrum aktywne enzymu,
 • W normalnej atmosferze (0,036% CO2 i 21% O2) aktywność karboksyl azowa enzymu jest ok. 3-4 razy większa od aktywności oksygenazowej,
 • Jeżeli stężenie obu gazów byłoby jednakowe karboksylacja zachodziłaby 80 razy szybciej niż reakcja utlenienia,
 • Podwyższenie tem. Zwiększa temp procesu utleniania.
Cykl Calvina: RuBP + CO2 -> 2PGA
Fotooddychanie: RuBP + O2-> PGA + P-glikolan
 • Utracony zostaje jeden atom węgla
 • Uwalniany jest NH3
 • Cykl zużywa 2ATP i 2,5 NADPH
Konsekwencje fotooddychania:
 • Powoduje stratę 25-40% węgla związanego w procesie fotosyntezy,
 • Zmniejsza produktywność roślin nawet o 50%,
 • Zapewnia funkcjonowanie fotosyntezy przy utrudnionym dopływie CO2,
 • Odprowadza energię pochłoniętą przez barwniki fotosyntetyczne i chroni aparat fotosyntetyczny przed uszkodzeniami,
 • Uaktywnia wewnątrzkomórkową wymianę i transport metabolitów.
Cykl C4 (kwasów dwukarboksylowych):
 • Niektóre rośliny wywodzące się ze strefy zwrotnikowej wykształciły dodatkowy mechanizm wiązanie CO2,
 • Cykl C4 poprzedza reakcje cyklu Calvina,
 • Wiąże się on z pewnymi cechami budowy anatomicznej liści,
 • Został odkryty w 1965r. przez Kortschacka, Hatcha i Slacka.
Fizjologiczne znaczenie podwójnej karboksylacja:
 • Zwiększenie stężenia CO2 w komórkach pochwy około związkowej, a poprzez to wyeliminowanie strat węgla spowodowanych przez proces fotorespiracji,
 • Większa wydajność fotosyntetyczna,
 • Wysoki współczynnik wykorzystania azotu.


  Różnice metaboliczne:


  Wiązanie CO2 w roślinach typu CAM (niektóre gatunki rosnące w klimacie półpustynnym i pustynnym, głownie z rodzin: Crassulaceae, Cactaceae, Bromeliaceae):
  • Cykl CAM- w czasie dnia, kiedy szparki są zamknięte jabłczan (4C) jest przenoszony z wakuoli do cytozolu, gdzie ulega dekarboksylacji. Uwolniony CO2 jest w chloroplastach wiązany w cyklu Calvina (Kleina;)
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz