piątek, 25 maja 2012

Gospodarka odpadami ściąga


 1. Zasada bliskości w polskiej gospodarce odpadami wg ustawy o odpadach
 2. Co to są odpady komunalne?
 3. Co to jest opłata produktowa i dla jakich odpadów jest stosowana?
 4. Co to jest zapobieganie wytwarzaniu odpadów i jakie obejmuje działania?
 5. Co to jest odbieranie odpadów komunalnych?
 6. Jakie trzy podstawowe wymagania musi spełnić gospodarka odpadami, aby uznać że jest zrównoważona?
 7. Jakie są cele sortowania odpadów?
 8. Jakie główne procesy jednostkowe mają zastosowanie w sortowniach odpadów komunalnych?
 9. Hierarchia postępowania z odpadami ulegającymi biodegradacji wg projektu dyrektywy o bioodpadach
 10. Sposoby napowietrzania masy kompostowej
 11. Główne składniki i główne właściwości gazu fermentacyjnego
 12. Główne składniki bilansu energetycznego tlenowego i beztlenowego przetwarzania odpadów organicznych
 13. Główne czynniki wpływające na wartość opałową odpadów komunalnych
 14. Czy paliwa z odpadów są odpadami?
15. Zasada bliskości w europejskiej gospodarce odpadami wg dyrektywy ramowej
16. Jakie właściwości mogą wykazywać odpady niebezpieczne ?
17. Jakie odpady objęte są zasadą rozszerzonej odpowiedzialności producenta za wyrób
18. Jakie zastosowanie ma LCA w gospodarce odpadami
19. Jakie są główne zasady gospodarki odpadami?
20. Co to jest katalog odpadów i jakie są główne kryteria systematyki odpadów w katalogu?
21. Co to jest pozytywne i negatywne sortowanie odpadów?
22. Jakie odpady nadają się do ręcznego sortowania?
23. Zasadnicze różnice pomiędzy kompostowaniem i fermentacją
24. Cele biologicznego przekształcania odpadów
25. Główne cechy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
26. Dlaczego proces fermentacji jest trudniejszy do kontroli niż proces kompostowania?
27. W jakich instalacjach prowadzi się termiczne przekształcanie odpadów w celu unieszkodliwiania oraz w celu odzysku energii?
28. Jakie są główne typy urządzeń do kompostowania odpadów?
29. Zasada samowystarczalności w polskiej gospodarce odpadami wg ustawy o odpadach
30. Co to są odpady obojętne
31. Na czym polega rozszerzona odpowiedzialność producenta za wyrób?
32. Co to jest zintegrowana gospodarka odpadami?
33. Wymagane terminy i poziomy redukcji składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
 1. Jakie są dwa znaczenia pojęcia zbieranie odpadów
35. Jakie są dwa główne systemy zbierania i odbierania odpadów od mieszkańców?
36. Czym różni się recykling organiczny od biologicznego unieszkodliwiania odpadów?
37. Zakresy temperatur procesu kompostowania ze względu na higienizację oraz maksymalizację szybkości biodegradacji
38. Jakie są główne składniki gazów odlotowych z kompostowni i z instalacji fermentacji?
39. Czym różni się fermentacja „sucha” od „mokrej”?
40. Czym różni się spalanie od pirolizy odpadów?
41. Podstawowe metody oczyszczania gazów odlotowych ze spalarni odpadów
42. Do czego służy biofiltr w zakładach biologicznego przekształcania odpadów?
43. Kto jest odpowiedzialny za gospodarowanie odpadami?
44. Rodzaje i cele planów gospodarki odpadami w Polsce
45. W jakim celu wytwarza się paliwa z odpadów?
46. Jakie są wymagania dotyczące recyklingu w 2020 roku wg nowej dyrektywy ramowej o odpadach?
47. Kiedy odpad przestaje być odpadem?
48. Co to są produkty uboczne i jakie muszą spełniać wymagania?
49. Hierarchia postępowania z odpadami wg nowej dyrektywy ramowej o odpadach.
50. Czym różni się dyrektywa od regulacji (rozporządzenia) w prawie UE?1.Zasada bliskości w polskiej gospodarce odpadami wg ustawy o odpadach. 1)Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstania. 2) Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu powstania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.3) Niesegregowane odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz komunalne osady ściekowe powinny być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione na obszarze tego województwa, na którym zostały wytworzone, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki lub w miejscach najbliżej położonych miejsca ich wytworzenia. Na terenie innego województwa jeżeli jest bliżej.
2.Co to są odpady komunalne? Odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
3. Co to jest opłata produktowa i dla jakich odpadów jest stosowana? opłatę produktową - rozumie się przez to opłatę obliczaną i wpłacaną za opakowania w przypadku sprzedaży produktów w tych opakowaniach, a także opłatę obliczaną i wpłacaną w przypadku sprzedaży akumulatorów niklowokadmowych, ogniw i baterii galwanicznych, opon, lamp wyładowczych, olejów smarowych oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, wymienionych w załącznikach nr 1-3 do ustawy.
4. Jakie są wymagane metody unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych?
Odpady medyczne – odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Odpady medyczne i weterynaryjne mogą być unieszkodliwiane w jeden z następujących sposobów: 1) termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie 2) przez autoklawowanie 3) dezynfekcję termiczną 4) działaniem mikrofalami 5) obróbki fizyczno-chemicznej innej niż wymieniona w pkt 2—4
5. Co to jest odbieranie odpadów komunalnych? Odbieranie odpadów – dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych. Jest to opróżnianie pojemników z odpadów i ich załadunek do samochodów transportujących odpady do instalacji odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Wymaga zezwolenia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
6. Jakie trzy podstawowe wymagania musi spełnić gospodarka odpadami, aby uznać że jest zrównoważona? 1) filar ekonomiczny [koszty gospodarki odpadami musza być akceptowane przez każdego obywatela(każdego musi być na to stać) (1-1,5%dochodów max)] 2) filar społeczny [akceptowanie społeczne to tez rozmieszczenie pojemników na odpady (nie może być za daleko)] 3) filar środowiskowy [nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych emisji do środowiska]
7. Jakie są cele sortowania odpadów? odzysk np. papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali. oszczędności ekonomiczne, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko komunalne, zmniejszenie szkodliwości odpadów trafiających na składowisko komunalne
8. Jakie główne procesy jednostkowe mają zastosowanie w sortowniach odpadów komunalnych? Procesy jednostkowe mechanicznego sortowania odpadów można podzielić na 4 podstawowe grupy: a) procesy, w których uzyskuje się zwiększenie powierzchni właściwej odpadów np. rozdrobnienie, b) procesy, w których uzyskuje się zmniejszenie powierzchni właściwej odpadów np. zagęszczenie, prasowanie, c) procesy rozdzielania odpadów według wielkości ziaren- przesiewanie, d) procesy sortowania według rodzaju materiału np. magnetyczne wydzielanie metali.
9.Hierarchia postępowania z odpadami ulegającymi biodegradacji wg projektu dyrektywy o bioodpadach.
od gory trojkat- \ /Unikanie wytwarzania odpadów ; Minimalizacja ilości odpadów; Odzysk (recykling); Unieszkodliwianie; Bezpieczne składowanie
10. Sposoby napowietrzania masy kompostowej. Praktyczne napowietrzanie masy kompostowej, ułożonej w pryzmy na otwartej przestrzeni, uzyskuje się przy zastosowaniu: mechanicznego przerzucania, różnych wielokrotności przerzucań, otworów wentylacyjnych i sprężonego powietrza. Napowietrzanie: - przez przerzucanie - pryzmy z rurami perforowanymi umieszczonymi w poprzek lub wzdłuż - napowietrzanie wieżowe - poprzez odsysanie ciepłych gazów z dna komór
11. Główne składniki i główne właściwości gazu fermentacyjnego Gaz fermentacyjny, nazywany potocznie biogazem, powstaje w wyniku fermentacji metanowej. Ilość i skład gazu zależy przede wszystkim od ilości i rodzaju zw. organicznych poddawanych procesowi fermentacji oraz od warunków technicznych takich jak temperatura procesu. Gaz fermentacyjny oprócz metanu i dwutlenku węgla, zawiera: siarkowodór, wodór, tlen, azot i inne. Właściwości gazu: degradacja strefy korzeniowej, osiadanie, wybuchy, pożary, nieprzyjemny zapach, niedotlenienie, działanie toksyczne, zanieczyszczenie wód i powietrza.
12. Główne składniki bilansu energetycznego tlenowego i beztlenowego przetwarzania odpadów organicznych. Energia, którą najłatwiej wykorzystać jest energia pochodząca z biogazu powstałego w procesie beztlenowym. Podczas procesu tlenowego głównie wydziela się ciepło, które jest w małym stopniu wykorzystywane np. do podgrzewania gleby w szklarniach. Metoda tlenowa- Produkowane ciepło nie znajduje zastosowania; beztlenowa - Uzysk metanu, wykorzystanie w elektrociepłowniach, produkcja prądu
13. Główne czynniki wpływające na wartość opałową odpadów komunalnych -zawartość wody (wilgotność), -części palne, -części niepalne, -części lotne, -ciepło spalania, -wartość opałowa (w tym robocza) -składniki agresywne (SO2, HCI, N2O5), -składniki elementarne części palnych (C, H, S, N, CI, O). Sporadycznie oznacza się również: temperaturę mięknięcia i topnienia popiołu, a także skład chemiczny pozostałości po spaleniu.
14. Czy paliwa z odpadów są odpadami? Efektem działania zakładów, poza innymi produktami, winno być paliwo możliwe do wykorzystania w procesach przemysłowych jako równoprawne paliwo odnawialne stosowane w procesach spalania lub współspalania. Procesy tworzenia biegnące według określonych receptur, uznać należy za Procesy formowania paliw, podczas gdy paliwa formowane to substancje palne utworzone na bazie paliw naturalnych, sztucznych, substancji palnej rożnego pochodzenia
Spalarnia odpadów – zakład lub jego część, których głównym celem jest wytwarzanie energii lub produktów, w których wraz z paliwami są przekształcane termicznie odpady w celu odzyskania zawartej w nich energii lub w celu ich unieszkodliwiania, obejmujące instalacje i urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesów, instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych
15. Zasada bliskoci w europejskiej gospodarce odpadami wg dyrektywy ramowej Sieć urządzeń musi umożliwiać unieszkodliwianie odpadów w jednym z najbliższych urządzeń, za pomocą najodpowiedniejszych metod i technologii w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego oraz zdrowia publicznego.
16. Jakie właściwości mogą wykazywać odpady niebezpieczne ? Odpady niebezpieczne pochodzą głównie z przemysłu, rolnictwa, transportu, służby zdrowia i laboratoriów. Do tej grupy zalicza się też część odpadów komunalnych. Posiadają one cechy wyróżniające je od innych odpadów: - palność (podatność odpadów do zapłonu i palenia się trwałym i silnym płomieniem) - korozyjność ( niszczenie materiałów konstrukcyjnych) - reaktywność (zdolność do eksplozji, wydzielania toksycznych gazów, reakcji cheicznych pomiędzy odpadami, a środowiskiem) - ekotoksyczność (procesy jak wyżej, ale wolniejsze) - inne właściwości, np. żrące, zakaźne, rakotwórcze, drażniące, mutagenne, utleniające, działające na rozrodczość.
17. Jakie odpady objęte są zasadą rozszerzonej odpowiedzialności producenta za wyrób.
Przykłady odpowiedzialności producenta Opakowania i odpady opakowaniowe; Specyficzne wyroby – akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne; Oleje smarowe; Lampy wyładowcze (bez świetlówek kompaktowych); Opony; Producent ma obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu w/w odpadów opakowaniowych i poużytkowych
18. Jakie zastosowanie ma LCA w gospodarce odpadami. LCA– ocena cyklu życia. Jest to technika z zakresu procesów zarządczych, mająca na celu ocenę potencjalnych zagrożeń środowiska. Istotą tej metody jest nastawienie nie tylko na ocenę wyniku końcowego danego procesu technologicznego, ale także oszacowanie i ocena konsekwencji całego procesu dla środowiska naturalnego.Zalety metody LCA- Brak pominięcia jakiegokolwiek etapu istnienia wyrobu. Uwzględnienie najważniejszych ekosystemów i ich elementów umożliwia pełną ocenę wpływu na środowisko. Metoda ta uwzględnia powstawanie zanieczyszczeń. . W oparciu o wyniki badań LCA można efektywnie rozporządzać surowcami naturalnymi redukując optymalnie ich konsumpcję przy zachowaniu wystarczającej podaży dóbr i usług.
19. Jakie są główne zasady gospodarki odpadami? Zasada samowystarczalności i bliskości Zakaz mieszania roznych odpadow
20. Co to jest katalog odpadów i jakie są główne kryteria systematyki odpadów w katalogu? Katalog odpadów określający grupy, podgrupy i rodzaje odpadów oraz ich kody wraz z listą odpadów niebezpiecznych zawiera załącznik do rozporządzenia. Listę odpadów niebezpiecznych ustala się poprzez oznakowanie odpadów niebezpiecznych w katalogu odpadów indeksem górnym w postaci gwiazdki "*" przy kodzie rodzaju odpadów.
21. Co to jest pozytywne i negatywne sortowanie odpadów? Sortowanie pozytywne – określony materiał jest wydzielany z odpadów, głównym celem jest uzyskanie materiału o wysokiej czystości, Sortowanie negatywne – wydzielenie zanieczyszczeń (np. odpadów niebezpiecznych) ze strumienia sortowanych odpadów
22. Jakie odpady nadają się do ręcznego sortowania? tworzywa sztuczne, folie, pety, opakowania papierowe metale kolorowe szkło
23. Zasadnicze różnice pomiędzy kompostowaniem i fermentacją Fermentacja tym różni się od kompostowania, że prowadzona jest w zamkniętych komorach bez dostępu powietrza. Temperatura podczas fermentacji wynosi ok. 35 oC lub ok. 55 oC. W rezultacie produktami rozkładu substancji organicznych są biogaz i naturalny nawóz. 2.Kompostowanie zalicza się do wysokosprawnych technologii przetwarzania bioodpadów od ponad 30 lat. proces fermentacji odznacza się mniejszą energochłonnością, brakiem strat ciepła dzięki zagospodarowaniu biogazu jako nośnik energii, możliwością zagospodarowania wytwarzanego produktu stałego jako nawóz, lepszymi warunkami oczyszczania produktów końcowych, mniejszą terenochłonnością oraz uciążliwością dla środowiska
24. Cele biologicznego przekształcania odpadów - zmniejszenie masy i objętości odpadów oraz zawartości w nich wody; - stabilizacja substancji organicznej- rozkład substancji łatwo rozkładalnej z wytworzeniem prostych produktów utlenionych lub zredukowanych i wydzieleniem energii cieplnej oraz przemianą pozostałych związków organicznych w substancje względnie stabilne w środowisku -higienizacja(częściowa lub daleko zaawansowana), polegająca na zmniejszeniu liczebności mikroorganizmów chorobotwórczych; -wytworzenie produktów przydatnych do wykorzystania, takich jak: biogaz, kompost, materiał przefermentowany.
25. Główne cechy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wysoka wilgotność, przekraczająca na ogół 60 % i sięgająca 95-99 % w przypadku nie odwodnionych osadów ściekowych; bardzo wysoka zawartość rozkładalnej substancji organicznej, wynosząca od 60 % sm do ponad 90 % sm, z reguły niska zawartość metali ciężkich (za wyjątkiem osadów ściekowych, zwłaszcza pochodzących terenów aglomeracji silnie uprzemysłowionych, o niskim stopniu kontroli ścieków przemysłowych usuwanych do kanalizacji miejskich); niestabilna struktura (za wyjątkiem odpadów drzewnych – zarówno z pielęgnacji terenów zielonych, jak i ze źródeł przemysłowych); z reguły znaczny udział azotu w stosunku do węgla organicznego, najczęściej iloraz C/N wynosi poniżej 20; obecność mikroorganizmów chorobotwórczych w wielu rodzajach odpadów (osadach ściekowych, biofrakcji odpadów komunalnych, odchodach zwierzęcych, niektórych odpadach przemysłowych).
26. Dlaczego proces fermentacji jest trudniejszy do kontroli niż proces kompostowania?
pH optimum 7,0 zakres 6,0-8,0 korekta pH wapnem Bakterie metanowe - długi czas generacji 4-6 dni dla podwojenia biomasy - wraŜliwe na zmiany środowiska (pH, temp.), - zaszczepianie WKF fermentującym osadem Warunki procesowe – substancje szkodliwe • Nadmierne zasolenie, • Metale ciężkie • Wysokie stęŜenie amoniaku (inhibicja wewnętrzna)
27. W jakich instalacjach prowadzi się termiczne przekształcanie odpadów w celu unieszkodliwiania oraz w celu odzysku energii? Piece cementowe: obrotowe, szybowe. Piece wapiennicze: szybowe, obrotowe, z ruchomym rusztem. Wielkie piece, piece konwertorowe, piece obrotowe do utlenienia rud. Kotły energetyczne i przemysłowe: rusztowe, pyłowe, fluidalne, kotły regeneracyjne (sodowe). Piece do wypalania cegły. Baterie koksownicze. Domowe instalacje i urządzenia centralnego ogrzewania, kuchnie i piece
28. Jakie są główne typy urządzeń do kompostowania odpadów?
kompostery do indywidualnego kompostowania przez mieszkańcow biofrakcji odpadow domowych, odpadow
ogrodowych, itp. A.2. lokalne kompostownie, obsługujące przewaŜnie małe osiedla, części miast, wydzielone obiekty (np. parki i tereny zielone w miastach) przeznaczone zwłaszcza dla selektywnie gromadzonej biofrakcji, odpadow zielonych, itp. A.3. regionalne (miejskie) zakłady mechaniczno- biologicznej przerobki odpadow komunalnych dostarczanych z roŜnych źrodeł. instalacje pryzmowe z przemieszczaniem materiału 2. instalacje z pryzmami statycznymi 3. instalacje reaktorowe (z reaktorami zamkniętymi i wymuszonym napowietrzaniem),
29. Zasada samowystarczalności w polskiej gospodarce odpadami wg ustawy o odpadach
Państwa Członkowskie, w przypadku gdy jest to niezbędne lub zalecane, podejmują właściwe środki w celu stworzenia odpowiedniej zintegrowanej sieci urządzeń do unieszkodliwiania odpadów, uwzględniając najlepsze dostępne technologie nie powodujące nadmiernych kosztów. Sieć musi umożliwiać Wspólnocie jako całości samowystarczalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów, a Państwom Członkowskim stopniowe osiąganie tego celu indywidualnie, biorąc pod uwagę warunki geograficzne lub potrzebę specjalistycznych urządzeń dla niektórych rodzajów odpadów.
30. Co to są odpady obojętne odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym, są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zaniecz środowiska lub zagrożenia dla ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne, a w szczególności nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi.
31. Na czym polega rozszerzona odpowiedzialność producenta za wyrób? Odpowiedzialność za cały cykl życia produktu i oddziaływania produktu na środowisko we wszystkich etapach jego życia Dobór odpowiednich materiałów i surowców oraz metod wytwarzania produktu minimalizujących wytwarzanie odpadów po zużyciu produktu oraz umożliwiających ponowne użycie danego wyrobu Zasada take-back tj. powrotu wyrobu do producenta po zużyciu.
32. Co to jest zintegrowana gospodarka odpadami? Zintegrowana gospodarka odpadami jest procesem systematycznego wdrażania rozwiązań organizacyjnych technologicznych i strategicznych, zapewniających minimalizację wytwarzania odpadów oraz racjonalny odzysk lub unieszkodliwianie wszystkich wytwarzanych odpadów przy spełnieniu wymagań ochrony środowiska oraz minimalizacji całkowitych kosztów.
33. Wymagane terminy i poziomy redukcji składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. W ślad za dyrektywą składowiskową (1999/31 EC) mówiąca o ilości odpadów biologicznie rozkładalnych, których ilość należy zmniejszać: 2010 r. do 75%; 2013 do 50%; 2020 do 35% w stosunku do 1995 roku (polska ma ulgę).
34. Jakie są dwa znaczenia pojęcia zbieranie odpadów - każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. Pod pojęciem zbierania odpadów kryje się nie tylko dosłowne „zbieranie” (magazynowanie) odpadów, lecz również równoczesna ich segregacja, znacznie ułatwiająca transport i kolejne etapy utylizacji lub unieszkodliwiania.
35. Jakie są dwa główne systemy zbierania i odbierania odpadów od mieszkańców? Selektywny system zbierania odpadów polega na sortowaniu odpadów u źródła, tj. oddzielaniu poszczególnych asortymentów i składowaniu ich w odrębnych pojemnikach lub workach. W zależności od przyjętego w danej miejscowości sposobu odbioru odpadów, mogą być stosowane następujące systemy: * dwupojemnikowy, w którym oddzielnie składa się odpady organiczne i pozostałe odpady * wielopojemnikowy w którym segreguje się odpady na: organiczne, makulaturę i szmaty oraz szkło, tworzywa sztuczne i metale * workowy gdy w foliowych kolorowych workach segreguje się odpady podobnie jak w systemie wielopojemnikowym. * jednopojemnikowy w którym wszystkie rodzaje odpadów składowane są do jednego pojemnika.
36. Czym różni się recykling organiczny od biologicznego unieszkodliwiania odpadów? Recykling organiczny - rozkład biologiczny odpadów w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorga. Do utylizacji odpadów organicznych mogą być stosowane metody biologiczne – tlenowe (kompostowanie), beztlenowe (fermantacja) oraz ich kombinacja. Odpady łatwo rozkładalne biologicznie, o dużej wilgotności mogą stwarzać problemy podczas kompostowania, ponieważ prowadzą do powstawania stref beztlenowych wewnątrz kompostującego złoża. Z ogólnej masy odpadów biologicznie rozkładalnych od 1/2 do 2/3 odpadów nadaje się bardziej do fermentacji niż do kompostowania
37. Zakresy temperatur procesu kompostowania ze względu na higienizację oraz maksymalizację szybkości biodegradacji Kryteria wyboru temperatury procesu: • Higienizacja (wysokie temperatury są efektywne), • Stabilizacja substancji organicznej (wysokie temperatury powodują inhibicję procesu). Praktyczne zakresy temperatur (kompromis):> 55 oC dla maksymalizacji higienizacji 45- 55 oC dla maksymalizacji szybkości biodegradacji 35 – 40 oC dla maksymalizacji różnorodności mikroorganizmów
38. Jakie są główne składniki gazów odlotowych z kompostowni i z instalacji fermentacji? Nieoczyszczony biogaz składa się w ok. 65% (w granicach 50-75%) z metanu i w 35% z dwutlenku węgla oraz domieszki innych gazów (np. siarkowodoru, tlenku węgla), CH4, CO2, N2, H2, H2S,O2
39. Czym różni się fermentacja „sucha” od „mokrej”? Fermentacja „sucha” – odpady w stanie naturalnym, bez nawilżania, wilgotność 60-80 %; proces porcjowy. Fermentacja „mokra” – odpady roztwarzane z wodą – wilgotność > 85 %; proces ciągły, większa szybkość rozkładu
40. Czym różni się spalanie od pirolizy odpadów? Spalanie to szybko przebiegający egzotermiczny proces utleniania. Prowadzony w piecach rusztowych jest kombinacją nakładających się na siebie szeregu procesów. Produktami spalania odpadów stałych są dwutlenek węgla i para wodna. Sam proces zależy od ilości paliwa, wielkości frakcji. Piroliza (odgazowanie) to endotermiczny proces transformacji termicznej bogatych w węgiel substancji organicznych, który odbywa się w temp. 200-800, w środowisku całkowicie pozbawionym w tlen. Metoda ta może być wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej. W porównaniu ze spalaniem, powstająca energia użyteczna jest znacznie mniejsza, ponieważ węgiel jest zamieniany w koks. Sporą jednak część można odzyskać ze spalania gazów. Szacunkowo piroliza jest 10-15% droższa od rozwiązania klasycznego.
41. Podstawowe metody oczyszczania gazów odlotowych ze spalarni odpadów Suche oczyszczanie gazów odlotowych wykorzystywane jest do usuwania gazów kwaśnych jak: SO2 lub HCl. Stosuje się je gdy zawartość chloru w gazach spalinowych nie przekroczy 2% Proces przebiega na sucho lub w niektórych przypadkach, aby zwiększyć efektywność procesu, dodaje się wodę w postaci gazowej, która wcześniej odparowała ze strumienia gazów spalinowych. Zastosowanie oczyszczania na sucho nie wymaga komina ani nie powstają ścieki. Oczyszczanie gazów spalinowych na mokro wykorzystywane jest do usuwania ze strumienia gazowego substancji szkodliwych oraz partykuł jak pył. Ponieważ istnieje duże ryzyko zatkania filtrów workowych substancjami ubocznymi zaleca się stosowanie takiego rozwiązania gdy zawartość chloru jest większa niż 2%. Polega ono na kontakcie związków szkodliwych lub partykuł z roztworem oczyszczającym.
42. Do czego służy biofiltr w zakładach biologicznego przekształcania odpadów? Filtr biologiczny do oczyszczania powietrza przeznaczony jest do usuwania lotnych zanieczyszczeń powietrza. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego złoża filtracyjnego zasiedlonego przez mikroorganizmy możliwa jest całkowita redukcja organicznych i nieorganicznych związków węgla, siarki i azotu takich jak: amoniak, siarkowodór, merkaptany, aminy, aldehydy, ketony, kwasy tłuszczowe, itp. Wymienione substancje wchodzą w skład odorów wydostających się z budynków przekształcania odpadów. Zastosowanie biofiltru eliminuje uciążliwą dla otoczenia emisję zanieczyszczeń, co w praktyce oznacza zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko.
43. Kto jest odpowiedzialny za gospodarowanie odpadami? Organy odpowiedzialne za gospodarowanie odpadami: Minister Środowiska Zarządy Województw Wojewodowie Starostowie Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast Rządy gmin. Na każdym szczeblu państwowym powstają plany gospodarki odpadami. Wszystkie są podporządkowane prawom ustalonym prze UE.
44. Rodzaje i cele planów gospodarki odpadami w Polsce, plan krajowy wojewódzki powiatowy gminny CELE _realizacja zadań określonych w polityce ekologicznej _ realizacja zasad gospodarowania odpadami _ stworzenie zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach
45. W jakim celu wytwarza się paliwa z odpadów? W procesach fermentacji odpadów biologicznych wytwarza się gaz, który ma szerokie zastosowanie w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolniczych.. Zamiast bezproduktywnie spalać biogaz powstający w procesie kompostowania odpadów, można go wykorzystać jako paliwo dla silników gazowych stosowanych w układach wytwarzania energii elektrycznej. Biogaz o dużej zawartości metanu (powyżej 40%) może być wykorzystany do celów użytkowych, głownie do celów energetycznych lub w innych procesach technologicznych.
46. Jakie są wymagania dotyczące recyklingu w 2020 roku wg nowej dyrektywy ramowej o odpadach? Do 2020 r. ponownemu wykorzystaniu lub recyklingowi naleŜy poddać, w wysokości co najmniej 50% wagowych, materiały odpadowe, takie jak: – papier, – metale, – tworzywa sztuczne – szkło pochodzące z gospodarstw domowych oraz moŜliwie z innych podobnych strumieni odpadow.
47. Kiedy odpad przestaje być odpadem? Niektore rodzaje odpadow przestają być odpadami, gdy zostały poddane procesom odzysku/recyklingu i spełniają kryteria: – dana substancja jest powszechnie stosowana do konkretnych celow – istnieje rynek lub popyt na nią – spełnia wymagania techniczne – jej zastosowanie nie prowadzi do niekorzystnych skutkow dla środowiska
48. Co to są produkty uboczne i jakie muszą spełniać wymagania? Substancje lub produkty uboczne powstające w wyniku procesu produkcyjnego, ktorego głownym celem nie jest ich produkcja mogą być uznane za produkty uboczne, jeśli: – Ich dalsze wykorzystanie jest pewne – Mogą być wykorzystane bezpośrednio (bez dalszego przetwarzania) – Są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego – Dalsze ich wykorzystanie jest zgodne z prawem – tzn. nie prowadzi do niekorzystnego oddziaływania
49. Hierarchia postępowania z odpadami wg nowej dyrektywy ramowej o odpadach. – Zapobieganiem– Przygotowanie do ponownego uzycia – Recykling – Inne metody odzysku, np.odzysk energi– Unieszkodliwianie
Hierarchia postępowania z odpadami dalej obowiązuje, ale dla niektorych strumieni mozliwe odstąpienie od niej jeśli jest to uzasadnione zastosowaniem myślenia o cyklu zycia (LCA)
50. Czym różni się dyrektywa od regulacji (rozporządzenia) w prawie UE? Rozp- Swoim charakterem zbliżone są do ustaw polskiego porządku prawnego, pełnią rolę ujednolicającą przepisy prawa w krajach wspólnotowych UE, mają charakter wiążący, zasięg ogólny oraz abstrakcyjny. Podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym UE. Każde rozporządzenie wchodzi w życie w terminie w nim zawartym. Obowiązują bezpośrednio, to znaczy, że nie wymagana jest dodatkowo transpozycja zawartego w rozporządzeniach prawa do krajowych porządków prawnych ani inne dodatkowe działanie legislacyjne. Dyr.- Mają charakter wiążący, zaś adresatami dyrektyw mogą być wyłącznie państwa członkowskie UE. Wiążą wyłącznie co do rezultatu, państwo członkowskie ma swobodę wyboru formy i środków implementacji danej dyrektywy. Dyrektywy podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym UE. Okres transpozycji podany jest każdorazowo w treści dyrektywy – na ogół wynosi od roku do 3 lat.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz